• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเปือยน้อยศึกษาโดยสังเขป

 
          โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2522  จำนวน  1  ห้องเรียน นักเรียน  55  คน ครู  4  คน นักการ  1  คน อาคารเรียนจากงบประมาณที่ชาวบ้านบริจาค 1 หลัง 5 ห้องเรียน (รื้อถอนแล้ว)
          ปีการศึกษา 2526 เข้าโครงการ มพช.2 รุ่นที่ 1 (มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท) ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216 ค  อีกครึ่งหลัง  โรงฝึกงานอุตสาหกรรม-คหกรรม 1 หลัง เกษตรกรรม 1 หลัง พร้อมประปา  ไฟฟ้า และปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน
          ปีการศึกษา  2532  เข้าโครงการ “คปล” และได้รับอนุมัติเปิดสอนสาขาที่บ้านโกน้อย ตำบล     ขามป้อม  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ต่อมาปลายปี  2532  เข้าโครงการ  ค.อมต.สศ.  กรณีพิเศษ
          ปีการศึกษา 2535 เข้าโครงการ มพชส. และปีการศึกษา 2536 เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษา      ตอนปลาย
          ปีการศึกษา 2540 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง ปี2529)  1 หลัง จำนวน 12  ห้องเรียน
          ปีการศึกษา 2543  ได้รับงบประมาณทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
          ปีการศึกษา 2544 ได้งบประมาณสร้างหอประชุมและถังน้ำประปาพร้อมบ่อกรองแบบผสมผสาน   แบบ  9/9  และหอประชุมแบบ  100/27
ปีการศึกษา 2545  ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม และ ห้องน้ำห้องส้วม
ปีการศึกษา 2547  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ปีการศึกษา 2551 ได้รับรองเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2551
ปีการศึกษา 2553  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง  4 ที่ แบบ /49  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์  และจัดระบบสารสนเทศ  ระบบสืบค้นอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุดมีชีวิต
ปีการศึกษา 2554  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 ปีการศึกษา 2555  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ซื้อครุภัณฑ์ประจำสนาม  ฟุตซอล  มาตรฐาน  MULTIFLEX และจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  30  ชุด
          ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัล โรงเรียนสีขาว ระดับดี
          ปีการศึกษา 2557 เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  และได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ      ห้องส้วมหญิง