• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

ปรัชญา/คติพจน์/คำขวัญ/นามเรียกขาน


ปรัชญาประจำโรงเรียน
    
    "การศึกษา คือ การพัฒนา"
คติพจน์ประจำโรงเรียน
       
"สุปฏิปทา วาจนโต เสยโย"  หมายถึง ผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญา
คำขวัญ
   
    "ประพฤติดี มีีวิชา สามัคคี มีวินัย"

นามเรียกขาน
     
  "เปือยน้อย"