• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

                                                                                  
 
ตราประจำโรงเรียน  มีความหมายดังนี้

พระธาตุกู่ทอง ล้อมรอบด้วยรัศมีวงกลม   พระธาตุกู่ทอง เป็นโบราณสถานที่ชาวเปือยน้อย
และใกล้เคียงเคารพนับถือ