• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
โทรศัพท์ 043 009 797

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา

ที่ตั้งและอาณาเขต

     โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเปือยน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้ทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2522 ตั้งอยู่เลขที่ 225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ประมาณ 86 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 70 ไร่ 200 ตารางวา โดยมีเขตติดต่อดังนี้

          ทิศเหนือ              มีอาณาเขตติดกับ     ที่นาบ้านวังหิน-ป่าช้าสาธารณะ
          ทิศใต้                  มีอาณาเขตติดกับ     ถนนสาธารณะบ้านหนองบัวน้อย- วังหิน
          ทิศตะวันออก        มีอาณาเขตติดกับ     ที่นาบ้านหนองบัวน้อย-ที่สาธารณะ
          ทิศตะวันตก          มีอาณาเขตติดกับ     ที่นาบ้านวังหิน-วังตะคร้อ


เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านเก่าค้อ ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1
บ้าน สระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
2
บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1
บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
2
บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
3
บ้านห้วยแร่ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
4
บ้านโนนสว่าง ต.วังม่วง อ. เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
5
บ้านห้วยโป่ง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
8
บ้านโสกนาค ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
7
บ้านห้วยแร่ ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
7
บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
4
บ้านหนองบัวน้อย ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
5
บ้านนาเสียว ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
6
บ้านโคกสว่าง ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
1
บ้านหัวขัว ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
2
บ้านเปือยน้อย ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
3
บ้านหัวฝาย ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
4
บ้านโนนเหลี่ยม ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
5
บ้านขอนแก่นน้อย ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
6
บ้านดอนนาโน ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
7
บ้านหัวขัว ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
6
บ้านโสกนาค ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น


โทรศัพท์
งานธุรการ 
043 009 797
ผู้ดูและระบบ  0861562136