• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

       ภายในปี 2563 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษาจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
    2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เทียบมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้
    4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
    5. พัฒนาระบบการบริหารจัดตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา