• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
 
ม.1
36
53
89
3
ม.2
43
32
75
3
ม.3
48
59
107
3
รวมมัธยมต้น
127
144
271
9
ม.4
30
34
64
2
ม.5
24
31
55
2
ม.6
21
31
52
2
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
75
96
171
6
รวมทั้งหมด
202
240
442
15