• โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    225 หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 7 16 23
พนักงานราชการ 1 0 1
อัตราจ้าง 0 3 3
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 2 0 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 8 17 25
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 14 19 33
รวมทั้งหมด 14 19 33